Interne begeleiding Ouders

Interne Begeleiding

De Interne Begeleiding, ook wel IB genoemd, is praktisch verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Onze IB’ers coördineren en bewaken de extra hulp, aandacht en zorg voor onze leerlingen. Ook hebben zij een coachende rol richting de leerkrachten en zijn ze verantwoordelijk voor de beleidsmatige kant van de zorg.

Wat doen de Intern Begeleiders (IB’ers)?

IB’ers begeleiden op vrijwel alle vlakken die met leerlingenzorg te maken hebben. IB’ers voeren gesprekken met leerkrachten, ouders, directie en externen. Ook coördineren de IB’ers de leerlingenzorg en analyseren zij de uitkomsten van CITO-testen en sturen waar nodig bij.


Gesprekken met leerkracht

De IB’er voert gesprekken met de leerkracht van uw kind en kijkt daarbij naar zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling en de positie van uw kind in de groep. Zij bespreekt wat uw kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en waar knelpunten liggen.

Overleg met directie

Regelmatig voert de IB’er een uitgebreid gesprek met de directeur. Ze bespreken de ontwikkelingen in het onderwijs, ons schoolbeleid op het gebied van zorg en zorgen van specifieke kinderen.

Overleg met externen

Regelmatig is onze IB’er in gesprek met psychologenpraktijk Opdidakt, Buurtzorg Jong, logopediepraktijk Mars en Cesartherapie. Daarnaast spreekt ze veel ambulant begeleiders, psychologen en andere externen. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van uw kind.

Gesprekken met ouders

Regelmatig voert onze IB’er gesprekken met ouders. Zo proberen we – samen met u en samen met de groepsleerkracht – naar oplossingen te zoeken die passen bij uw kind.

Analyseren resultaten

We nemen twee keer per jaar in alle klassen de CITO-toetsen af. De leerkrachten analyseren deze om te zien wat er goed en minder goed gemaakt wordt, zodat we kunnen zien wat er in het leerstofaanbod aangepast moet worden. Wij leggen de resultaten van alle klassen naast normen van de inspectie om te kunnen zien of de leerlingen de lesstof op voldoende niveau beheersen. Als dat niet zo is, moet er een aanpassing komen. Deze aanpassing bespreken we dan samen met directie en leerkrachten, zodat ons onderwijs op het niveau blijft wat we ervan mogen verwachten.

Coördineren leerlingzorg

Onze IB’er denkt na over ons zorgbeleid en controleert of de afspraken die in de school zijn gemaakt ook daadwerkelijk worden nageleefd. Zo blijft ons onderwijs op niveau.

Wie is onze IB’er?

Marjolein Pors is al jaren met veel plezier werkzaam op de Juliana van Stolbergschool. Eerst als leerkracht in diverse groepen en sinds augustus 2023 ook als intern begeleider. Op dinsdag, woensdag en donderdag houdt zij zich bezig met leerlingenzorg en spreekt zij regelmatig met leerkrachten, ouders en externe deskundigen over alle kinderen en alle zorgprocessen op school. “Het is een mooie uitdaging om mee te denken welke zorg en aandacht elk kind nodig heeft om met plezier naar school te komen en zich te kunnen ontwikkelen.” Op de overige dagen in de week geeft Marjolein les aan groep 3/4.

"Op onze school wordt elk kind gezien. Onze IB'er speelt hierin een grote rol."