Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) die zich bezighoudt met beleidszaken die met de school te maken hebben. De MR is vergelijkbaar met een ondernemersraad van een bedrijf en wettelijk verplicht. Omdat we op school te maken hebben met de belangen van kinderen en personeelsleden, bestaat de MR uit een vertegenwoordiging van ouders en personeel.

De MR van de Juliana van Stolbergschool bestaat uit zes personen: drie ouders/verzorgers en drie personeelsleden. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders en verzorgers van onze school; de personeelsgeleding door het personeel. De zittingsduur is maximaal acht jaar (twee periodes van vier jaar). Door een rooster van aftreden, streven we naar het behouden van continuïteit en kennis. De MR heeft wettelijke bevoegdheden waarmee zij haar taak kan uitvoeren. Zij kan gebruik maken van adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. Adviesrecht houdt in dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen, maar er wel serieus op moet reageren. Het instemmingsrecht houdt in dat het schoolbestuur zonder instemming van de Medezeggenschapsraad geen besluit mag nemen. Met het initiatiefrecht mag de raad zelf onderwerpen aandragen als zij vindt dat het bestuur te weinig beleid daarover maakt.

Samenstelling

De MR bestaat uit zes leden.

Namens het personeel zijn dat:

  • Corine de Winter-van 't Hof (voorzitter)
  • Willeke van den Heuvel-Broere (algemeen lid)
  • Gerdiene Verschoor (algemeen lid)

Namens de ouder(s)/verzorger(s) zijn dat:

  • Cornella Schouten-Kuijntjes (algemeen lid & lid GMR)
  • Lianne van Genderen-Fontein (algemeen lid)
  • Eline van Genderen-den Bok (algemeen lid)

Stichting De Planthof, waar wij als school onder vallen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daaraan levert elke school twee leden, één uit de ouder- en één uit de personeelsgeleding.

Namens het personeel is dat:
Marjolein Pors-Bax (lid GMR)

Namens de ouder(s)/verzorger(s) is dat:
Cornella Schouten-Kuijntjes (lid GMR)

Contact met de MR?

Mail naar: mrpoederoijen@julianavanstolberg.nl

"Uitgangspunt van de school is Gods onfeilbare woord."